Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
ANBI status ANBI status
De Protestantse gemeente te Gendt-Doornenburg en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.
 

Algemene gegevens

 

 

Naam ANBI

 

 

Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg
 

 

Telefoonnummer

 

 

0481-421957

 

RSIN/Fiscaal nummer:

 

 

002488401

 

Website adres

 

www.kerkgendtdoornenburg.nl
 

 

E-mail

 

 

scriba@kerkgendtdoornenburg.nl

 

 

Adres

 

 

Torenlaan 12, 6691 BM   Gendt

 

Postadres

 

 

Europalaan 33, 6691 CH  Gendt

  

De Protestantse gemeente te Gendt-Doornenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gendt-Doornenburg.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twee personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
 
Het College van Diakenen bestaat momenteel uit twee leden, en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
 
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3).

 
Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Hoe wij dit als gemeente vormgeven, kunt u lezen in ons beleidsplan (zie D, tweede beleidsplan).


Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx
 
In het volgende hoofdstuk, hieronder vindt u het beleidsplan 2014-2019 van onze gemeente.


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.


Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolommen hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolommmen hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkelijke gemeente in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 

ANBI rapport

Verkorte staat van baten en lasten diaconie

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Conform het beleid van de diaconie zullen de bestedingen voor het komende jaar  enigszins dalen t.o.v. verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.  Middels de tweewekelijkse diaconale collecte tijdens de kerkdienst en overige giften wordt het grootste deel aan inkomsten gegenereerd.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk. Plaatselijk in de vorm van persoonlijke hulpverlening. Landelijk voor projecten aangedragen door Commissie Binnenlands Diaconaat. Wereldwijd voor projecten aangedragen door de ZWO-Commissie.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 
Baten en lasten Diaconie 2016 2017 2018
       
       
Baten € 2.850,- € 2.356,- € 3.518,-
TOTAAL BATEN € 2.850,- € 2.356,- € 3.518,-
       
Lasten      
  • Bestedingen diaconaal werk
€ 2.531,- € 2.629,- € 1.683,-
  • Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€    789,- €    849,- €    761,-
  • Beheer
€ 1.145,- € 1.053,- € 1.111,-
TOTAAL LASTEN € 4.415,- € 4.531,- € 3.555,-
       
RESULTAAT € -1.615,- € -1.925,- € -   37,-
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
 
 
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
Voor de periode nov. 2015 tot nov. 2019
 
Verantwoording

Het beleidsplan is een geactualiseerde samenstelling van nieuwe en eerdere deelplannen, geschriften, ideeën en teksten die werden aangedragen door de leden van de zittende kerkenraad, leden van eerdere kerkenraden, vrijwilligers uit de gemeente en andere bronnen. Het voorliggende beleidsplan is opgesteld voor een periode van vijf jaar, ingaand nov. 2015 tot maart 2019.
 

1. Inleiding
 
Het beleidsplan geeft een proces weer om de gemeente van nu op weg te laten zijn naar de gemeente van de toekomst.
 
Het is een bezinning op de toekomst van de gemeente
- om te komen tot verdieping en vernieuwing
- om doelgericht te kunnen werken en organiseren
- om samenhang aan te brengen tussen taken
- om verantwoorde keuzes te kunnen maken
- om goed en verantwoord om te gaan met gaven en goederen vanwege het rentmeesterschap
- om de betrokkenheid van gemeenteleden te bevorderen
- om een vertaalslag te maken van visie naar praktijk
 
De kerkenraad ziet het beleidsplan als een proces:
- zij wil samen met de gemeente beleid ontwikkelen en evalueren
- zij wil wensen en verlangens van de gemeente voor de toekomst formuleren
- zij wil zich bezinnen op de visie van de gemeente voorafgaand op het formuleren van beleid
- zij wil het beleidsplan opvatten als een werk of doe -document voor de gemeente
- zij meent dat het vooral om de inhoud gaat en niet om de vorm
De kerkenraad voelt zich verantwoordelijk voor het bepalen van de route. Zij bedenkt wat zij wil en volgens welke methode zij dat wil bereiken.
 
 
2. Identiteit
 
Als Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg willen wij een gemeente zijn waar mensen geïnspireerd en uitgenodigd worden om samen te geloven, onderweg te zijn en in de wereld te staan.
Wij zijn een veelkleurige kerkgemeenschap, die zich verbonden weet met God en geïnspireerd weet door de weg die Jezus is gegaan. Samen met God en elkaar willen wij onderweg zijn, als mensen die in betrokkenheid met elkaar optrekken en het Goede van God willen delen en vieren.

We hebben een aantal woorden die ons bij dit onderweg-zijn inspireren. Als kernwoorden noemen we: ontmoeting, betrokkenheid, vieren en leren.
 
(* Dit beleidsplan is een herziening van het beleidsplan maart 2014 – maart 2019)

Ontmoeting
De basis van de ontmoeting ligt in de relatie van God met Abraham. God is niet een God ver weg, op een afstand, maar een God die zich betrekt en wil betrekken op mensen. Door de relatie met Abraham aan te gaan werd Hij ontmoetbaar voor ieder mens. Voor ons betekent dit dat wij uitgenodigd worden om hierin mee te doen. Dat is ook de betekenis van geloven. Geloven wil dan zeggen dat je ruimte mag maken voor de ontmoeting met God. Iedere zondag opnieuw mogen wij dit ervaren en vieren, dat God blij met ons is en dat wij in verbondenheid met Hem mogen optrekken.

Jezus is ons voorgegaan op deze weg. Hij heeft ervoor gekozen om een mens te zijn van de liefde. Hij is trouw gebleven aan de relatie met God tot het einde aan toe. Zijn leven is aan het Licht gekomen. In hem zien en herkennen wij de Gezalfde, Gods Zoon, Zijn geliefde. In zijn voetspoor mogen wij leven en willen wij de goede weg gaan.
Verbonden met hem kiezen wij ervoor om ruimte te maken voor de ontmoeting met elkaar. De ontmoetingen zien wij als waardevol en kostbaar. Als gemeente willen we dan ook een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn; een ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en de verbondenheid met God en elkaar kunnen vieren.

Betrokkenheid
In betrokkenheid op God en elkaar willen wij mensen zijn met een open hart naar hen die naast ons staan, dichtbij en ver weg. Wij hebben een open oog voor wat er in de samenleving en de wereld om ons heen gebeurt. Wij willen mensen ontmoeten, gebaseerd op het werkelijk zien van de ander. Dit betekent dat we ons willen betrekken op hen die aan de rand van de samenleving staan, armen, vluchtelingen, ontheemden, zowel in onze eigen omgeving of verder weg.

Vieren
Leven in relatie met God geeft ons ruimte en maakt ons blij. Zoals David in zijn psalmen tot uitdrukking brengt, wil het Goede leven gevierd worden. Geïnspireerd door de goede Geest van God worden wij mensen die, boven het gewone, uitzingen van grote dingen. ‘Verheug je in de Heer’, zegt Paulus. Hij bedoelt niet dat er geen pijn mag zijn en geen verdriet. Nee, hij bedoelt veel meer te zeggen dat wij vanuit een ander perspectief kunnen en mogen leven. Wij zijn nieuwe mensen en vieren dat in de zondagse viering met elkaar, door ruimte vrij te maken voor God en voor de Messias. In het vieren komen wij dicht bij het visioen van Gods liefde. In de verbondenheid met God mogen wij leven, mogen wij onszelf gekend en geliefd weten door Hem.

Leren
In onze gemeente mogen wij ontdekken en leren wat het betekent om te leven vanuit dit visioen. In de vieringen, in ontmoetingen, in de werkgroepen en allerlei andere activiteiten willen wij dit beoefenen om een mens met ruimte in haar hart voor God, het goede. Dit maakt ons tot een inspirerende gemeente, die weet waar ze voor staat en welke weg ze wil gaan: een weg van vrede, een weg van liefde. Zo willen we op weg zijn als mensen die zich laten aanraken door dit visioen: om tochtgenoten te zijn van God, van Jezus Messias en elkaar.
 
 Vanuit deze grondhouding van ontmoeting, betrokkenheid, vieren en leren zoeken we als gemeente iedere keer
naar wegen om aansluiting te vinden bij mensen in deze tijd, met hun eigen belevingswereld. Op het gebied van vieringen wil zij de inbreng van gemeenteleden bevorderen, jong en oud, vrouw en man, actief of minder actief. Op het gebied van leren wil zij in de vorm van basis-, jongeren-, en volwassenencatechese mogelijkheden bieden om de zoektocht van het geloof aan te gaan. In deze gespreks-, leerkringen wil de gemeente het gesprek stimuleren over het christelijk geloof dat mensen vrijmaakt, met aandacht voor ieders persoonlijke weg.

Op het gebied van diaconaat en missie wil de gemeente door middel van financiële steun en actieve inzet
medewerken aan gerechtigheid, heelheid en vrede. Zij wil opkomen voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Zij ondersteunt   diaconale  en missionaire   projecten  en verleent  waar mogelijk  steun aan mensen  in nood in de eigen omgeving. De protestantse gemeente   Gendt-Doornenburg heeft een positieve  grondhouding ten aanzien  van de oecumene in het besef  dat wij allen God zoeken  op eigen wijze.
 

3. Context
 
 De Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg is een plaatselijke gemeente, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de nieuwe kerk die in mei 2004 ontstond toen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerd Kerken in Nederland (synodaal) en de Evangelisch Lutherse Kerk in de Nederlanden fuseerden tot één kerk.
Geografisch bestrijkt de kerkelijke gemeente de dorpen Gendt en Doornenburg: twee dorpen in de meest oostelijke helft van de Overbetuwe. Er is één protestants kerkgebouw dat staat aan de Torenlaan in Gendt (zie bijlage B).

De kerkelijke gemeente van Gendt-Doornenburg is pluriform wat 'geestelijke ligging' betreft. Zowel liturgisch ingestelde kerkleden als evangelisch geïnspireerde leden, vrijzinnigen als orthodoxen vinden hun plaats. Over het algemeen kan gezegd worden dat de kerkleden open staan in hun geloof, nieuwsgierig zijn naar nieuwe invullingen en zeer bij elkaar betrokken.
Als protestantse gemeente willen we dan ook een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar geloven en zingeving. Als gemeente staan we open voor de oecumene, en willen we hierin een rol vervullen.
 
 
4. Registratie
 
Sinds mei 2011 werkt de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg met  de Leden Registratie Protestantse kerk, kortweg LRP genoemd, dit is een landelijk systeem. Predikanten, ouderlingen, diakenen (pastoraal gebruikers), kerkrentmeesters (bijdrageadministrateurs) en natuurlijk het kerkelijk bureau (de ledenadministrateur), kunnen hiermee  werken. Gebruikers krijgen alleen toegang tot het systeem als zij persoonlijk zijn geautoriseerd.

De privacy van de gemeenteleden is bij LRP goed gewaarborgd. Wijzigingen in de ledenadministratie kunnen alleen door de ledenadministrateur aangebracht worden. Alle anderen kunnen de gegevens alleen raadplegen en voor zichzelf lijsten, etiketten e.d. maken en of de bijdrageadministratie voeren. Een gebruiker moet inloggen op de website van de LRP. De solide wijze van toegangsbeveiliging en het af te schermen gebruik voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming persoonsgegevens.
 
 
5. Organisatie/bestuur: model kerkenraad met werkgroepen
 
 De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Zij is het eindverantwoordelijke en richtinggevende bestuursorgaan. De kerkenraad is op dit moment niet voltallig, er is een vacature voor de functie van diaken.
 
De kerkenraad heeft onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwd aan een aantal door hem ingestelde werkgroepen. Op de gemeente-avond van 3 november 2014 hebben we als gemeente besloten om dit zgn. werkgroepenmodel in te stellen in onze kerkgemeente.

Kenmerkend voor dit werkgroepenmodel is dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verschillende werkgroepen en de kerkenraad. De kerkenraad houdt hierin wel de eindverantwoordelijkheid, maar draagt een deel van zijn taken over aan werkgroepen.
Iedere werkgroep bestaat uit een aantal commissies, en in iedere groep zit een afgevaardigde van de kerkenraad. In onze gemeenten zijn acht werkgroepen ingesteld.

Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen, en de commissies die hieronder vallen:

1. Vieringen en liturgie
met als commissies: bijzondere diensten als het organiseren van een Startzondag, de oecumenische werkgroep, liturgisch bloemschikken, het koor, het NBG, contact met de organist, de Kerst- en Paasmiddaggroep, het predikantenrooster, ZWO-dienst

2. Pastoraat
met als commissies: bezoek nieuw ingekomenen, verjaardagsfonds, bezoekgroep ouderen, seniorenkring

3. Jeugd en jongerenwerk
met als commissies: oppasdienst, kinderkerk, basiscatechese, jongerengroep, stuurgroep jongerenwerk (v.d. Ineen- gemeenten)

4. Diaconie
met als commissies:  diaconale activiteiten, financiële administratie, collectes, goede doelen, ZWO, Fairtrade

5. Kerkbeheer
met als commissies: financieel beheer, ledenadministratie, onderhoud kerk, contact met organist en kosters, contactpersoon vanuit de kerk

6. Communicatie
met als commissies: maken en verspreiden van de Ineen, PR naar krant, gemeentegids, website, social media, vitrinekast

7. Aktiviteitenwerkgroep
met als commissies: gespreksgroepen, thema-avonden, organiseren van het Paasontbijt, de startzondag, de kerststallentocht, kunstcommissie (organiseren zomerexpositie)

8. Oecumene
met als commissie: Visie en plannen ontwikkelen m.b.t. de oecumene
 

6. Een sterkte-zwakte analyse
 
De sterke kant van de kerkelijke gemeente Gendt-Doornenburg is haar sociale samenhang en de relatief grote groep vrijwilligers verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. De gemeente kan gekenschetst worden als een actieve gemeenschap, waar ruimte is voor verschillende vormen van geloven. Voor de invulling en aankleding van vieringen (liturgie) bestaat veel aandacht; de catechese is stevig ontwikkeld met een sterk vrijwilligersteam en in het pastoraat zijn er diverse vrijwilligers actief. Vanwege de sociale samenhang wordt snel duidelijk waar aandacht nodig is.

De zwakke kant heeft te maken met de sterke kant. Waar veel sociale samenhang is en waar zich een hechte groep vormt, kunnen mensen het gevoel hebben buitengesloten te zijn wanneer ze minder betrokken zijn. Doelstelling is ook open te staan voor deze groep. Dat doen we ondermeer door mensen welkom te heten bij het begin van een kerkdienst en 'minder betrokken kerkleden' in te zetten bij activiteiten (Zie 7).
 
 
7. Vrijwilligersbeleid
 
In de gemeente functioneren vele vrijwilligers. In feite bestaat de kerkelijke gemeente, op de predikant en koster na, uit vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat zij werk op allerlei vlak verzetten. Naast de actieve groep vrijwilligers, is er binnen de kerkgemeenschap ook een groep mensen aanwezig die een geringe binding heeft met de kerk, maar wel activiteiten begeleidt.
 
8. Gemeenschap: vieren, leren, dienen
 
8.1. Kerkdiensten
 
Binnen de gemeente worden de volgende kerkdiensten onderscheiden:
8.1.1.   De "gewone" zondagse diensten.
8.1 .2.   Dienst met het heilig avondmaal
8.1.3.   Dienst waarin de heilige doop wordt bediend
8.1.4.   Kerkelijke huwelijksinzegening
8.1.5.   Rouwdiensten
8.1.6.   Bijzondere diensten
8.1.7.   Oecumenische diensten
8.1.8.   Streekdienst Hemelvaart
 
Toelichting
 
8.1.1. De "gewone" zondagse diensten
De .zondagse vieringen worden om de week in Gendt (eigen kerkgebouw) en Angeren gehouden (partnergemeente). In Gendt gaat in de meeste gevallen de eigen predikant voor. Voor de vieringen bestaat een voorbeeldliturgie, maar predikanten hebben de vrijheid om hierin aanpassingen te verrichten.
 
8.1.2. Dienst met heilig avondmaal
Bij het avondmaal   is een ieder welkom  ongeacht  leeftijd  (zie ook de plaatselijke   regelingen  van de gemeente).
Hier ligt de gedachte  achter  dat ieder die dat wenst,  deel mag hebben  aan het 'lichaam  van Christus'.  Theologisch geformuleerd:   Jezus  deelde  zijn leven met een ieder. Zijn  leer en leven  is aan een ieder gegeven.
 
8.1.3. Dienst waarin de heilige doop wordt bediend
Als iemand voor zichzelf of voor zijn/haar kind de doop verlangt, kan een doopdienst worden gehouden. De doop vindt plaats temidden van de gemeente tijdens een zondagse dienst. De namen van degenen die in onze gemeente zijn gedoopt worden opgetekend in het doopboek van de gemeente. Betrokkenheid en verbondenheid bij het christelijke geloof zijn uitgangspunt bij het bedienen van de doop aan kinderen. Een ieder die verbondenheid voelt, kan de doop verlangen en ontvangen voor zijn of haar kind. Als één van de ouders de doop verlangt, is dat voldoende.
 
8.1.4. Kerkelijke huwelijksinzegening
In onze gemeente kunnen echtparen hun huwelijksverbintenis laten inzegenen in een trouwdienst. De inzegening geschiedt in de regel door de gemeentepredikant van Gend-Doornenburg.
Indien de voorkeur uitgaat naar een externe predikant, dient dit te worden verzocht aan de kerkenraad. De
kerkenraad zal deze predikant uitnodigen. (Extra kosten voor de werkzaamheden van deze externe predikant komen voor rekening van het bruidspaar.)
De huwelijksdienst vindt in de regel plaats als speciale dienst. De namen van degenen die zijn ingezegend, worden opgetekend in het huwelijksboek van onze gemeente.
 
Wie komen in aanmerking voor kerkelijke inzegening van hun huwelijk?
- Echtparen die voor de wet zijn getrouwd (zowel echtparen van verschillend geslacht als van gelijk geslacht) en van wie tenminste één van de partners is geregistreerd bij onze gemeente.
- Als kerkelijke gemeente willen we openstaan voor echtparen die weliswaar niet geregistreerd staan bij onze gemeente, maar wel graag hun huwelijk willen laten inzegenen. In deze bijzondere situaties is er mogelijkheid tot gesprek met kerkenraad (voor de duidelijkheid: de predikant maakt deel uit van de kerkenraad).
 
Sommige bruidsparen waarvan de ene partner rooms-katholiek en de andere partner protestants is, willen graag
'oecumenisch trouwen'. Hier willen we graag ruimte aan bieden in een viering die oecumenisch van opzet is. De inschrijving in het kerkelijk register kan slechts bij één kerk. In gesprek met het aanstaande echtpaar kan hier naar de meest passende oplossing gezocht worden.
 
8. 1.5. Rouwdiensten
Wie komen in aanmerking voor kerkelijke uitvaart?
In principe zijn dat zij die zijn geregistreerd bij onze gemeente. In de situatie dat een gestorvene niet bij de gemeente is ingeschreven, maar de nabestaanden wel een kerkelijke uitvaart wensen, kunnen zij het gesprek aangaan met kerkenraad. De kerkenraad zal het verzoek in alle openheid bekijken en besluiten of de gemeente meewerkt aan een kerkelijke uitvaart.
 
8.1.6. Bijzondere diensten
De gemeente stelt zich open voor bijzondere diensten. Dit kunnen zijn bestaande bijzondere diensten, zoals de jaarlijkse ZWO-dienst, de dienst op Bijbelzondag. Dit kan een dienst zijn vormgegeven door een verhalenverteller. Dit kunnen ook diensten zijn die vorm worden gegeven door de werkgroep bijzondere diensten. Wel moet dit in goed overleg plaatsvinden met de kerkenraad. Ons beleid is openstaan voor diensten met inbreng uit diverse groepen van de gemeente.
 
8.1.7. Oecumenische diensten
Als uitvloeisel van de oecumenische contacten tussen de katholieke parochie De Levensbron in Gendt en de protestantse gemeente vindt er twee maal per jaar, in januari en in september, een gezamenlijke dienst in Gendt of in Doornenburg plaats. Er is een oecumenische werkgroep waarvan personen van beide kerken deel uitmaken. Onze kerkelijke gemeente ondersteunt deze oecumenische contacten van harte.
 
8.1.8 Streekdienst Hemelvaart
Jaarlijks vindt er in de regio Lingewaard een streekdienst plaats tijdens Hemelvaart. Deze dienst ondersteunen wij en hieraan willen wij onze medewerking verlenen. Eens in de zoveel jaar zal Gendt­ Doornenburg de predikant leveren voor deze dienst en waar nodig het kerkgebouw.
 
Kinderkerk
Naast de zondagse kerkdiensten vindt er zes tot acht keer per jaar kinderkerk plaats. Deze activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep kinderkerk, meestal op of rond christelijke feest- of themadagen.
 
 
9. Diaconaat
 
9.1. Diaconaat
Inleiding:
In het diaconaat komt de betrokkenheid van de gemeente met de minder bedeelden in de gemeente, in Nederland en ook buiten onze landsgrenzen tot uiting. Het is de taak van de diakenen om knelpunten binnen de eigen gemeente op te merken en hulp te bieden waar dat nodig is. Een andere taak is het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten.

9.2. Beleid
Diaconaal werk binnen de gemeente
De diakenen nemen deel aan het werk van de kerkenraad en verrichten liturgische taken tijdens de eredienst met heilig avondmaal. De diakenen hebben een open oog en oor voor de minder bedeelden, maar ook voor ouderen en zieke en eenzame gemeenteleden. Zij proberen hier zoveel mogelijk tot steun te zijn.

De diaconie brengt m.b.v. de bezoekgroep alle 70-plussers op hun verjaardag een bloemetje of een attentie.

De diaconie betaalt de kosten van de kerst- en paasmiddag voor senioren samen met de gemeente Angeren. Ook wordt getracht samen te werken met andere maatschappelijke organisaties van de gemeente Lingewaard.
  
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd
De diakenen proberen de gemeente bewust te maken van hun diaconale betrokkenheid en solidariteit met minder bedeelden. Dit wordt gedaan middels de door Kerk in Actie aangereikte folders voor collectes voor diaconaat en werelddiaconaat. Daarbij worden de collectes en folders in Ineen en tijdens de eredienst aangekondigd en uitgelegd.

Verzoeken om geldelijke ondersteuning van diverse organisaties en stichtingen, zowel plaatselijk, regionaal als
landelijk, worden veelal gehonoreerd met een gift.

Er wordt meegedaan met de Paasgroetenactie naar gevangenen.
De diaconie heeft een krediet verleend aan diverse projecten van de PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland).
  
zwo
De diaconie is ook betrokken bij het ZWO-werk. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Bemmel, Lent­ Oosterhout-Ressen en Angeren. Elke twee à drie jaar wordt er een project gekozen uit het projectenboek van Kerk  in Actie.  Hier wordt  in het kerkblad  Ineen regelmatig  over geschreven   en één keer  in die periode  wordt  een gezamenlijke   activiteit  ontwikkeld  om extra geld voor het project  in te zamelen.
 
9.3. Geldwerving
De diaconie ontvangt inkomsten uit de collectes, die doorgestort worden naar Kerk in Actie doelen. Ook wordt rente ontvangen uit vermogen, spaarrekening en projectinschrijvingen.
 
 
10. Pastoraat
  
10.1. Pastorale activiteiten
Onder pastoraat valt alle bezoekwerk dat vanuit de gemeente wordt verricht. Dat kan variëren van het brengen van de bloemen uit de kerkdienst tot en met een kennismakingsbezoek bij nieuw ingekomen gemeenteleden, het bezoeken van zieken en het huisbezoek bij gemeenteleden.

De predikant houdt zich voornamelijk bezig met het pastoraat aan zieken. Daarnaast is er gelegenheid mensen om andere redenen te bezoeken. Wie graag eens de predikant op huisbezoek wil, neme daartoe contact met haar op. Ook is het mogelijk aan een ouderling door te geven dat men een bezoek van de predikant op prijs stelt.

Behalve de predikant houden meer mensen zich in onze gemeente bezig met bezoekwerk, te weten kerkenraadsleden en overige kerkelijke vrijwilligers. Hier hoort het bezoekwerk bij van 70-plussers door de diaconie (zie 9.2). Door de hechte, sociale samenhang is er ruimte aandacht voor pastorale zorg binnen de gemeente.
 
10.2 Verjaardagsfonds
Ook kennen wij als kerkelijke gemeente het Verjaardagsfonds. Ieder lid dat jarig is, ontvangt een verjaardagskaart. Ingesloten bij de envelop is een geldzakje waarin een donatie kan worden gedaan voor het fonds. Bij inschrijving in de gemeente kunnen leden aangeven hieraan mee te doen. Het fonds is er ter ondersteuning van projecten vanuit en binnen de gemeente.
 
 
11. Groepswerk
 
Binnen de kerkelijke gemeente bestaat groepswerk voor jongeren en ouderen. Op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk werken we samen met omringende gemeenten (Angeren, Bemmel, Lent-Oosterhout-Ressen).
Op dit moment ziet het groepswerk er als volgt uit:
- gezinscatechese voor 4 – 8 jarigen
- basiscatechese voor 9 - 12 jarigen
- jongerengroep voor 13-17 jaar
- seniorenkring vanaf 65 jaar
- gespreksgroepen over geloofs- en levensthema’s.
 
Het groepswerk wordt stevig gedragen door vrijwilligers. Beleid is het bestaande groepswerk te onderhouden en te stimuleren.
 

12. Beheer
  
12.1.Financieel beleid
Als gemeente hebben we een gezonde financiële positie. Het beleid is erop gericht om het bestaan van de kerkgemeenschap van Gendt-Doornenburg te kunnen garanderen. Belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de rente op de onroerende goederen. Indien de financiële situatie dit vereist, zal de kerk moeten interen. Deze situatie zal kunnen ontstaan wanneer de kosten groter zijn dan de opbrengsten via 'levend geld'.

Een belangrijke voorwaarde voor een kerkelijke gemeente om te kunnen bestaan is namelijk dat zij financieel
wordt gedragen door haar leden. Het gemeenteleven kent een aantal grote kostenposten en veel kleine kostenposten: salaris predikant en koster, onderhoud gebouwen, activiteiten, aanschaf van materialen.


Bovendien betaalt de gemeente voor elke bij haar geregistreerde persoon een vast bedrag per jaar aan de landelijke kerk. Dit is bedoeld om landelijke organen en activiteiten te financieren: Regionaal Steunpunten, de opleiding voor predikanten, enz.
 
Elk jaar wordt de actie Kerkbalans en de actie Solidariteitskas gehouden.
 
12. 2. Werkwijze
- Het onderhouden van het kerkgebouw ('onderhoudsplan   kerkgebouw') geschiedt  in nauw overleg  met Monumentenzorg.
- De jaarlijkse begroting verloopt  via het kerkelijk  bureau  in Arnhem.
- De advisering m.b.t. onroerend  goed geschiedt  door het kantoor  KKG  in de persoon  van een toegewezen rentmeester,   na fiattering van kerkelijk  bureau.
- De kerkenraad   wordt  tijdens  de kerkenraadsvergadering     geïnformeerd   over  de activiteiten  van de kerkrentmeesters.
 
 
13. Communicatie
 
13.1. INEEN
Onze gemeente heeft samen met de protestantse gemeenten Angeren, Bemmel en Lent-Oosterhout-Ressen en regionaal kerkblad, genaamd INEEN. Hierin staat het gemeentenieuws en projectnieuws van de diverse gemeentes. Het nieuws is gerubriceerd in Algemeen Nieuws en Gemeente Nieuws.

Nieuw ingekomen gemeenteleden ontvangen de INEEN tot het nieuwe kalenderjaar gratis. Daarna kunnen de leden een abonnement nemen. Ons beleid is onze openbare communicatie via INEEN te laten verlopen en de samenwerking te blijven ondersteunen.
 
13.2. Gemeenteavonden
De kerkelijke gemeente moet in staat gesteld worden om betrokken te worden bij besluiten die van belang zijn
voor de volledige kerk. Daarvoor is er de gemeenteavond. Op zo'n avond kan door het kerkbestuur informatie worden verschaft en soms is het nodig om tot een stemming te komen (zoals bij het beroepen van een nieuwe predikant). Jaarlijks zal de protestantse gemeente een gemeente-avond organiseren waarbij zij van belang geachte zaken met de gehele gemeente bespreekt.
 
13.3 Website
 
Als gemeente hebben we een eigen website: http://protestantse-gemeente-gendt-doornenburg.protestantsekerk.net/ Hierop kan men informatie vinden over o.a. de vieringen en activiteiten in onze gemeente, de structuur en de verschillende groepen binnen de gemeente.

 
14. Samenwerking met andere gemeenten en kerkgenootschappen
 
De kerkelijke gemeente Gendt en Doornenburg onderhoudt intensieve contacten met de Protestantse Gemeente te Angeren. Zij is onze partnergemeente. De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in Angeren en in Gendt. Deze samenwerking willen we blijven vasthouden en verstevigen. Beider kerkbesturen ontmoeten elkaar jaarlijks.

Daarnaast is er een samenwerking met omliggende gemeenten (Lent-Oosterhout-Ressen, Angeren en Bemmel) op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk, Vorming & Toerusting en ZWO.
 

15. Prioriteiten
 
Jeugd- en jongerenwerkAls kerken van de Ineen-gemeenten (de protestantse gemeenten Angeren, Bemmel, Lent-Oosterhout-Ressen en Gendt-Doornenburg) hebben we in februari 2015 een jongerenwerkster aangesteld voor het jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeenten. O.l.v. deze jongerenwerkster en in nauw overleg met de stuurgroep jongerenwerk worden er allerlei activiteiten ontwikkeld en ontplooid voor de kinderen en jongeren van de gezamenlijke gemeenten.
 
Nieuwe gesprekskringen
Per jaar wordt er bekeken welke nieuwe gesprekskringen er opgestart en/of voortgezet zullen worden. Het opzetten van de kringen gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de gemeenteleden. Gemeenteleden kunnen bij de predikant voorstellen doen voor nieuwe gespreksgroepen of thema’s aangeven waarover men in groepsverband wil doorpraten.
 
 
Bijlages bij het beleidsplan
 
Bijlage A  Kerkorde,  Artikel  I
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
4. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord
in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk -, in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie -,
in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
5. De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden.
De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.
6. De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.
De kerk getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods beloften en geboden en zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.
7. De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.
8. Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus.
9. De kerk is bij haar getuigenis in woord en daad gehouden om zich te bewegen in de weg van haar belijden.
10. De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift.
11. De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.
 
 
Bijlage B Geschiedenis gemeente en kerkgebouw
 
Over  de geschiedenis   van de gemeente  te Gendt
Onze protestantse   gemeente  kent al een lange geschiedenis.   Zij is voortgekomen   uit de kerkhervorming   die in de 16de eeuw  in het jaar  1517 op gang werd  gebracht.  De historie  van ons kerkgebouw   is nog ouder.  Haar oorsprong   ligt in de 15de eeuw.  Na sterke  verwaarlozing   werd het middenschip   van de grote  Romaanse   kerk  in 1844 gesloopt.  De protestanten   hadden  voor hun kerkdiensten   voldoende  aan de koorruimte.   Deze werd  in de jaren  1962 - 1966 prachtig  gerestaureerd,   en is ook voor onze gemeente   nu als een "jas die ons perfect  past".

Het kerkgebouw   bevindt  zich aan de Torenlaan  in Gendt  en het staat sinds  1960 op de lijst van Monumentenzorg. Het bestaan  van onze kerkelijke  gemeenschap   mag als een voorrecht  worden  beschouwd  en verdient  onze waardering.   Dat we elke twee weken  een kerkdienst  kunnen  houden  in Gendt  is iets om dankbaar  voor te zijn.

Ons  kerkzegel  draagt  de beeltenis  van kerk  en toren en heeft als onderschrift:   Aqua viva hic semper  fluit:  Levend water  stroomt  hier altijd.  Dat is een verwijzing  naar de in onze nabijheid  almaar  stromende   rivier de Waal.  De kern is de uitnodiging  om Gods  Woord hier in gemeenschap te komen  horen  en daar levenslang  gelukkig  mee te zijn.
 
 
Historische   gegevens   van  de kerk  van  de Protestantse   Gemeente   Gendt   Doornenburg
De kerk  ligt aan de dijk en werd gebouwd  in de 13e eeuw.  Dit leidt men af uit het gevonden  tufsteenmateriaal    en muurresten.   Voor  de bouwtijd,  van deze kerk zou hier al een andere  kerk  hebben  gestaan.  Deze was toegewijd aan St. Maarten  en werd,  met alle landerijen  die de kerk  bezat,  in het Jaar  891 geschonken   aan het klooster (abdij)  van Lorsch,  gelegen  in het Rijnland  in Duitsland.  Aan dit klooster  moesten  van toen  af aan ook de pachten (de tienden)  worden  afgedragen.   Het klooster  moest  er dan wel voor zorgen  dat er in Gendt  een priester  was; voorts  dat de armen  werden  verzorgd  en dat de kerk werd onderhouden.
 
In 1228, Gendt  heette  toen  nog Gente,  kwam  de kerk  onder heerschappij   van graaf Gerard  IV. Zijn zoon, Otto  II (die aan Gendt  de stadsrechten   bezorgde)  verkocht  de kerk in 1255 aan het nieuw gestichte  klooster  's­ Gravendal,  ook gelegen  in Duitsland  aan het riviertje  de Niers.
 
De kerkhervorming, in 1517 op gang gebracht  door de Duitse  monnik  Maarten  Luther,  en in de loop van de 16 eeuw verbreid  over  geheel  West-Europa   had in Gendt  niet veel succes.  Men bleef ter kerke  gaan  in de rooms katholieke   kerk gelegen  in het tegen  Gendt  aan gelegen  Hulhuizen,  welke  plaats  toen nog Duits gebied  was.  Daar was  de viering  van de heilige  mis nog niet verboden,  wat hier, in Gelre wel het geval was.  Het protestantisme kreeg  in Gendt  dus maar weinig  aanhang,  hoewel  er toen al wel een dominee  was gestationeerd.
 
Enkele jaren  daarna,  ongeveer  begin  1700, was de kleine  protestantse   gemeente  niet meer  in staat de grote Romaanse   kerk  te onderhouden.   Eerst werden  de beide zijbeuken  gesloopt.  Het verval  van de kerk, vooral  van het schip  (middengedeelte)    zette helaas  verder  door.  Bekend  is dat al in 1741 niet meer  de hele kerk voor de kerkdiensten   werd gebruikt,  doch slechts  de koorruimte.   Uiteindelijk  moest  het schip  in 1844 worden  afgebroken. De koorruimte  werd  toen wel vergroot.
 
Aan  het einde van de laatste  wereldoorlog   werd de kerk niet verwoest;  wel flink  beschadigd.   Helaas  ook het fraaie orgel dat 9 stemmen  telde  (Prestant  8'. Bourdon  8', Prestant  4', Viola di Gamba  8' Fluit 8'. Fluit 4' Octaaf  2', Mixtuur  2-3 st. en Trompet  8').
 
In 1955/1956,  ten tijde van ds. Renting,  werd de eerste  naoorlogse  restauratie  voltooid.  Die restauratie  vond nog plaats  zonder  financiële   steun van overheidswege.   Toen werd,  door de orgelbouwer   Van Vulpen  uit Utrecht,  ook het orgel gerestaureerd,   zoveel  als mogelijk  was met het oude materiaal.  Vanwege  geldgebrek   voorlopig  met slechts  5 stemmen:   Prestant  8', Bourdon  8', Prestant  4', Octaaf  2', Mixtuur  2-3st.  sterk.
Met een bijzondere  kerkdienst  op zondag  13 mei 1956 werd de kerk weer  in gebruik  genomen.
 
Met de in 1962 begonnen  tweede  en grote restauratie  (onder  leiding van  Monumentenzorg    die zich voor  de kerk was  gaan interesseren   en met geldelijke  steun  van rijk, provincie  en gemeente)   werd het koor wel tot de oorspronkelijke    grootte  teruggebracht.   De kerk werd  dus ingekort.  Tengevolge   daarvan  moest  de orgelgalerij verdwijnen,   waarmede   geen plaats  meer was voor  het pas gerestaureerde   orgel.
De lage zijmuren  (op de binnenplaats   tussen  kerk en toren) zijn gebouwd  op de muurfundamenten    van de 13de eeuwse  kerk.  Op diezelfde  binnenplaats   zijn de vroegere  pilaren  gemarkeerd   met grote ingelegde  plakken natuursteen.   Op zaterdag,  2 april 1966 werd de kerk weer feestelijk  in gebruik  genomen.  Voorganger   was de plaatselijke   predikant  ds. J.Meester   en het aangeschafte   nieuwe  orgel (positief)  werd  ingespeeld  door  ds. J.Geursen,   toen  predikant  in Driel. Dit orgel telt 4 stemmen:   Holpijp 8', Gedekte  Fluit 4'1, Prestant  2' en Octaaf  i'. Het werd gebouwd door de Vinkeveense orgelbouwer Strubbe.
Deze laatste restauratie bracht ook de poort (doorgang) naast het orgel aan het licht, waarachter de fundamenten
werden ontdekt van de vroegere sacristie. Deze sacristie, thans consistoriekamer geheten, werd weer opgebouwd.
 
Vermeldenswaard is dat op de toren, eigendom van de burgerlijke gemeente, geen haan, maar een gent (soort gans) prijkt. Het bovenste gedeelte van de toren werd in de laatste oorlog wel verwoest.
 
Na de restauratie van de toren werd de torenpoort als ingang ontsloten. Voordien was de toegang tot de kerk via een zijpad en een poort in de zuidelijke muur tussen kerk en toren.
 
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Margreet de Bree, vredeszondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Els de clercq, avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Dick Kruyt
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 11-10-2020 om
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email: m.bree@versatel.nl


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.