Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad heeft de opdracht de gemeente te besturen en hieraan passende leiding te geven. Zij wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

De aandacht van de predikant en de ouderlingen gaat speciaal uit naar de kerkdiensten, de vorming en toerusting en het pastoraat.

De diakenen hebben als uitgangspunt voor hun werk: dienstbaarheid aan de eigen gemeente en aan de samenleving.

De kerkrentmeesters hebben als speciale opdracht de goederen, middelen en financiën van de kerk te beheren.

De raad vergadert gewoonlijk één keer per 6 weken. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen (predikant, voorzitter en scriba).


 

 
Bestuur, organisatie en communicatie Bestuur, organisatie en communicatie

Hieronder komend onderwerpen aan de orde zoals, de kerkenraad, gemeenteavonden, kerkblad Ineen, verwerving van inkomsten, ledenregistratiesysteem en social media
 


 

 
Model kerkenraad met werkgroepen Model kerkenraad met werkgroepen
De kerkenraad is het eindverantwoordelijke en richtinggevende bestuursorgaan.
Een deel van zijn taak heeft de kerkenraad toevertrouwd aan een aantal door hem ingestelde werkgroepen.
Hieronder vindt u een overzicht van de werkgroepen en de commisies die hieronder vallen:

1. Vieringen en liturgie
Bijbehorende commissies: bijzondere diensten, oecumenische werkgroep, liturgisch bloemschikken, de zanggroep, het NBG (nederlands bijbelgenootschap), contact met de organist, de Kerst- en Paasmiddaggroep, het predikantenrooster en de ZWO-dienst.
2. Pastoraat
Bijbehorende commissies: bezoek nieuw-ingekomenen, verjaardagsfonds, bezoekgroep ouderen en seniorenkring
3. Jeugd- en Jongerenwerk
Bijbehorende commissies: oppasdienst, kinderkerk, basiscatechese, jongerengroep en stuurgroep jongerenwerk(van alle ineen-gemeenten).
4. Communicatie
Bijbehorende commissies: maken en verspreiden van de ineen, PR naar krant, gemeentegids, website, sociale media en vitrinekast.
5. Activiteitenwerkgroep
Bijbehorende commissies: gespreksgroepen, thema-avonden, organiseren van het Paasontbijt, de startzondag, de kerststallentocht en kunstcommissie (organisatie zomerexpositie)
6. Oecumene
Bijbehorende commissie: visie en plannen ontwikkelen m.b.t. de oecumene.

Daarnaast zijn er het college van de diaconie en het college van het kerkbeheer.
College van de diaconie
Bijbehorende commissies: diaconale activiteiten, financiële administratie, collectes, goede doelen, ZWO en fairtrade
College van het kerkbeheer
Bijgehorende commissies: financieel beheer, ledenadministratie, onderhoud kerk, contact met organist en kosters en contactpersoon vanuit de kerk.
 
Gemeente avonden Gemeente avonden

De kerkenraad organisert jaarlijks een gemeenteavond. Zo’n avond wordt bijvoorbeeld belegd om:

- De gemeente te informeren over de werkzaamheden van de kerkenraad en over het door de kerkenraad gevolgde beleid. De kerkeraadsleden geven daarbij de gemeenteleden de gelegenheid daarop in te gaan en/of hun ideeën kenbaar te maken.

- De gemeente te raadplegen als belangrijke besluiten moeten worden genomen.
 

 
Verwerving van inkomsten

Verwerving van inkomsten
- Elk jaar wordt de actie Kerkbalans gehouden. Deze houdt in dat van elk lid een vrijwillige jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd.
- Tevens ontvangt de gemeente financiële middelen via de kerkvoogdijcollecten in de kerkdiensten. 
- Ook de helft van de van de Solidariteitskas (voorheen Generale Kas) zijn inkomsten voor de gemeente. De Solidariteitskas is een landelijk steunfonds waaruit subsidies worden verleend aan protestantse gemeenten die tijdelijk extra geld nodig hebben. Het gaat dan ook om bijzondere uitgaven die niet op een gewone manier kunnen worden betaald, zoals het opzetten van pastoraat in een nieuwbouwwijk of een bijdrage voor een noodzakelijke verbouwing van een kerkgebouw. Maar ook doelen als dovenpastoraat en pastoraat voor binnenscheepvaart worden gesteund.  
 
Ledenregistratiesysteem

Ledenregistratiesysteem
Als kerkelijke gemeente zijn wij overgegaan op een nieuw ledenregistratiesysteem, het LRP. Alle inschrijvingen en mutaties vinden daarmee plaats op de computer. Dit is een systeem dat gefaciliteerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederlander.
 
Kerkblad Ineen

Kerkblad Ineen

Onze gemeente heeft samen met de Protestantse Gemeenten Angeren, Bemmel en Lent/Oosterhout/Ressen een regionaal kerkblad, genaamd Ineen.
Nieuw-ingekomen leden ontvangen de Ineen tot het nieuwe kalenderjaar gratis.

Daarna kan men een abonnement nemen. De kosten zijn €15, - per jaar. In de Ineen vindt u actuele informatie over onze gemeente. Voor de inhoud van het kringwerk, voor het werk van de diaconie, voor een overzicht van kerkdiensten en voor actuele adressen kunt u ook dit blad raadplegen.
 

 
Website en youtube

Website en youtube

Sinds enkele jaren is onze kerk ook te vinden op het web en youtube.

Als u dat wilt, kunt u geregeld op de hoogte gehouden worden van de wijzigingen op deze site. Dit kunt u doorgeven aan onze websitebeheerders door middel van het volgende emailadres: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Margreet de Bree, vredeszondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Els de clercq, avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Dick Kruyt
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 11-10-2020 om
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email: m.bree@versatel.nl


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.